Secured Payment Online
สะดวก ปลอดภัย เนื่องจากระบบชำระเงิน เป็นระบบที่เชื่อมตรงกับสถาบันการเงิน ที่มีระบบการป้องกันตามมาตราฐานสากล และ Verified
ข้อมูลทางด้านบัญชีของผู้ชำระเงินไม่ได้ถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลของทางเว็บ trg.co.th 

ทีอาร์จี ไอเอ็นที เป็นนิติบุคคลจดทะเบียนถูกต้องตามกฏหมาย ผู้ชำระเงินจึงมั่นใจได้ว่าท่านได้ทำธุรกรรมกับนิติบุคคลที่มีตัวตนและมีข้อผูกมัด
การซื้อขายสินค้าและบริการตามกฏหมาย

อีกทั้งยังช่วยให้ทันสามารถจัดเก็บเอกสารหลักฐานในการทำธุรกรรมของท่านกับ trg.co.th เพื่อการอ้างอิง

นิติบุคคล ทีอาร์จี ไอเอ็นที ทะเบียนการค้าและเลขประจำตัวผู้เสียภาษีเลขที่ 0103556002778